Årsberetning

1. INNLEDNING


2011 har vært et blandet år, med en del av flåten på svært god inntjening, mens andre deler fremdeles ikke har tilfredsstillende inntjening. Alle segment har dog hatt en markant økning i inntjening fra 2010, men året sett under ett er fremdeles ikke på et tilfredsstillende nivå. Finans bidrog negativt hovedsaklig grunnet verdireduksjon på selskapets verdipapirportefølje i tråd med aksjemarkedet generelt i 2011. Konsernet fikk et overskudd før skatt på NOK 14,2 mill mot et underskudd på NOK 0,7 mill i 2010. Kontantstrømmen var NOK 36,1 mill mot NOK -0,6 mill i 2010. Tilbakeføring av balanseført skattefordel ga en regnskapsmessig skattekostnad på NOK 36,7 mill, som resulterte i et underskudd etter skatt på NOK -22,5 mill.

På grunn av usikkerheten rundt inntjeningsnivået for shipping aktiviteten, foreslås det å ikke dele ut utbytte for 2011.


2. VIRKSOMHETEN


Konsernet har aktivitet innen to hovedsegmenter Skipsdisponering og Skipseierskap, hvorav sistnevnte igjen kan deles inn i tre segmenter for transport av Liquified Petroleum Gas (LPG), ammoniakk (NH3) og petrokjemiske gasser;
  • 12.000 cbm – 17.000 cbm skip (Semiref/Ethylen)
  • 60.000 cbm fullkjølte LPG-skip (LGC)
  • 75.000- 82.000 cbm fullkjølte LPG skip (VLGC)
Rederiet har hovedkontor i Stavanger og drift av alle skip foregår ut fra selskapets fullt integrerte rederiorganisasjon.

Befraktning av Ethylenflåten utføres av Evergas Solvang Ethylen (ESE), et 50/50 joint-venture (j/v) selskap i København. Befraktning for LGC/VLGC flåten utføres av International Gas Carriers (IGC) i Oslo. Konsernet har bemanningskontor i Manila, Filippinene.

I 2011 fortsatte oppgangen i markedene som startet i 2010. Ubalansen mellom tilbud og etterspørsel de to siste årene som skyldes en kombinasjon av overkontrahering samt lav etterspørsel, var for deler av flåten tilbake i balanse i 2011, mens andre segment fremdeles er i ubalanse selv om det er vist en markant bedring.


3. MARKEDET


3.1 Semiref/Ethylenskip
I dette segmentet inkluderes semi-ref og ethylenskip fra 8.000 til 20.000 cbm. Konsernet disponerer 7 skip i dette segmentet hvorav 5 skip seiler i ”ESE”. Solvangs skip i dette segmentet oppnådde en betydelig økning i gjennomsnittlig inntjening og var 94% høyere enn i 2010. Oppgangen for Ethylenskip begynte i 4.kvartal i 2010, en positiv trend som fortsatte i 2011, grunnet stabilt eksportvolum fra Midtøsten.

”Clipper Harald” seiler på TC frem til oktober 2015 med befrakters opsjon til å forlenge kontrakten med ytterligere en periode på 5 år.

”Clipper Skagen” seiler på TC frem til september 2013.

3.2 LGC
Dette segmentet er definert som fullkjølte LPG skip på 60.000 cbm. Flåten bestod av 7 skip i 2010. ”Clipper Posh” ble solgt for resirkulering i februar 2011 slik at flåten nå består av 6 skip. Skipene blir markedsført av IGC. 4 av skipene går på kortere TC, mens ”Clipper Neptun” er sluttet på en 3+2 års TC og ”Clipper Mars” går på TC frem til 2019.

Gjennomsnittlig inntjening på TC-basis viste en økning på 25% i forhold til 2010. Selv om inntjeningen har vist en oppgang i forhold til 2009 og 2010, er den fremdeles ikke tilfredsstillende. Markedet har vært variabelt med en positiv underliggende trend.

3.3 VLGC
Dette segmentet er definert som fullkjølte LPG skip på 75.000 cbm og større. Solvang disponerer 2 Panamax VLGC-skip på 75.000 cbm som blir markedsført fra IGC. Skipene er bygget spesielt for markedet for transport av LPG fra Atlanterhavsområdet og Mexicogulfen til vestkysten av Mellom-Amerika. På grunn av Panamax egenskapene har de i 2011 hatt bedre inntjening enn LGC skipene. ”Clipper Victory” er sluttet på TC frem til august 2016, mens ”Clipper Sirius” seiler i spotmarkedet.

Clipper Sun på 82.000 cbm seiler på TC frem til september 2016.


4. RESULTAT


(tall i parentes gjelder 2010)

Konsernets resultat etter skatt ble et underskudd på NOK -22,5 mill (NOK 13,8 mill). Resultat pr. aksje var NOK -0,93 (NOK 0,57). For morselskapet utgjorde resultatet NOK -22,1 mill (NOK -92,5 mill).

4.1 Finansielle poster
Konsernet hadde et finansresultat på NOK -24,2 mill (NOK 17,4 mill). For morselskapet var tallene NOK -10,3 mill (NOK -96,9 mill). Konsernets verdipapirportefølje viste et resultat på NOK -28 mill (NOK 20,3 mill).

4.2 Likviditet og soliditet
Konsernet hadde ved årsskiftet likvide midler bestående av kontanter, børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis på i alt NOK 121 mill (NOK 132,7 mill). Av dette utgjorde verdipapirporteføljen bokført til markedsverdi NOK 77,4 mill (NOK 125,2 mill). Tilsvarende tall for morselskapet var NOK 57,5 mill (NOK 55,9 mill), hvorav verdipapirporteføljen utgjorde NOK 35,6 mill (NOK 53,2 mill). Sum omløpsmidler ved årsskiftet utgjorde NOK 134,3 mill (NOK 159,3 mill), mens kortsiktig gjeld utgjorde NOK 16,4 mill (NOK 82,6 mill). Langsiktig gjeld og forpliktelser utgjorde NOK 51,4 mill (NOK 54,2 mill). For morselskapet utgjorde omløpsmidler ved årsskiftet NOK 155,2 mill (NOK 169,9 mill), mens kortsiktig gjeld utgjorde NOK 165,1 mill (NOK 163,6 mill). Morselskapets langsiktig gjeld og forpliktelser utgjorde NOK 56,7 mill (NOK 54,1 mill). Konsernets andel av omløpsmidler og gjeld i de skipseiende selskaper utgjør henholdsvis NOK 71,5 mill. og NOK 812,3 mill.

Konsernets bokførte egenkapital ved årets utgang var NOK 498,7 mill (NOK 525,0 mill).

4.3 Skatt
Konsernet har ikke balanseført utsatt skattefordel knyttet til midlertidige forskjeller i datterselskapet Clipper Shipping AS. Bakgrunnen for unnlatt balanseføring av utsatt skattefordel er at selskapet vurderer inntreden i rederibeskatningsordningen fra 2012. Utnyttelse av skatteposisjoner er derfor beheftet med usikkerhet, og konsernet har dermed valgt å tilbakeføre tidligere utsatt skattefordel knyttet til datterselskapet. Dette medførte en økt skattekostnad for 2011 på NOK 16,3 mill. For nærmere spesifikasjon av skattekostnad vises til note 8 i konsernregnskapet.

Alle selskapets nåværende skipsandeler er eid under normal beskatning.

4.4 Finansiell risiko
Konsernets skipsandeler, eiet gjennom deltagelse i partrederier med delt ansvar, er i hovedsak USD-basert. Det alt vesentlige av inntekter og en stor andel av utgiftene er i USD. Videre er markedsverdien av skipene, og dermed størstedelen av aktiva priset i USD. Det samme gjelder finansieringen av skipene. Dette medfører at valutaeksponeringen er realøkonomisk begrenset.

Konsernets flåte er fullfinansiert med langsiktig finansiering til gunstige betingelser i forhold til det som kan oppnås i markedet i dag. Konsernet har ikke inngått kontrakter for derivater eller andre finansielle instrumenter der motpartsrisiko utgjør særlig risiko.

Det vesentlige av konsernets gjeld er andel av pantegjeld på skip som eies av partrederier. Gjelden i USD er til flytende LIBOR rente. I tillegg er pantegjelden i enkelte partrederier sikret gjennom fastrentekontrakter. Konsernet har en tilfredsstillende egenkapitalgrad, og dette sammen med en aktiv håndtering av renteeksponeringen, gjør at risikoen ved en eventuell endring i rentenivået er akseptabel.

Konsernets portefølje av verdipapirer var ved årsskiftet bokført til NOK 77,4 mill mot kostpris på NOK 96,9 mill. Forvaltningen av porteføljen forestås internt. Det er lagt en relativt konservativ strategi til grunn for investeringsaktiviteten. Det betydelige fallet i verdipapirmarkedene i siste halvdel av 2011 ga en negativ verdijustering for porteføljen i 2011.

Konsernets skip seiler delvis på lange TC kontrakter, kortere TC kontrakter og i spotmarkedet. Dette er resultat av en bevisst strategi for å sikre inntjening og cashflow, samtidig som skip i spotmarkedet kan dra nytte av oppgang i markedet. Utviklingen i verdensøkonomien skaper usikkerhet for markedsutsiktene.

Konsernet har fem skip på TC kontrakter utover 1 år. Befrakter er større olje- & gass selskap, og større operatører innen NH3. Kredittrisikoen ansees som begrenset. Konsernet anser oppgjørsrisikoen for den forretning som gjøres i spotmarkedet som tilfredsstillende.

4.5 Generelt
I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Etter styrets oppfatning gir regnskapet en rettvisende oversikt over resultatet i året og selskapets stilling ved årsskiftet.

Konsernets skipsandeler er eiet gjennom deltagelse i partrederier med delt ansvar. Nåværende regnskapsprinsipper gir etter styrets mening ikke en fullgod informasjon om selskapets hovedaktivitet. I note 2 til regnskapet er derfor resultatregnskap og balanse satt opp etter bruttometoden for å gi utfyllende regnskapsmessig informasjon om virksomheten.

Alle konsernets eierandeler i skip er betydelige og regnskapsføres i henhold til IFRS etter egenkapitalmetoden.


5. ORGANISASJON, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET


5.1 Organisasjon
Både på sjø og land er selskapets hovedfokus å skape kontinuitet på personellsiden. Gjennom medarbeiderundersøkelser og andre tiltak prøver selskapet å legge til rette for interessante og attraktive arbeidsplasser som tiltrekker seg dyktige medarbeidere. Dette føler vi at vi har lyktes med og har god stabilitet og kvalitet i arbeidsstyrken.

Av selskapets kontoransatte er 37% kvinner og 63% menn. Kvinner og menn har like muligheter for å kvalifisere seg for alle typer oppgaver og stillinger, og avansemulighetene er de samme. Arbeidsforholdene vurderes som gode. Lønn reflekterer den enkeltes kvalifikasjoner, uavhengig av kjønn.

Solvang er et internasjonalt konsern med ansatte fra en rekke land og kulturer i tillegg til Norge. Denne ansettelsespolitikken er viktig for den fremtidige utviklingen i selskapet og vi ser ikke at det vil være endringer i dette fremover. Selskapet ønsker å tiltrekke seg dyktige ansatte uavhengig av religion, kjønn, rase og legning.

Selskapet driver forsknings- og utviklingsarbeid for å optimalisere skipenes drift og redusere utslipp.

5.2 Helse
Konsernet har 36 ansatte på land og ca 400 seilende personell. Arbeidsforholdene både på land og på skipene vurderes som godt. På skipene var sykefraværet 0,64 %. Konsernet hadde ingen skader som medførte sykefravær i 2011. Dette er et særdeles godt resultat som skyldes bevisst fokus på dette området i hele konsernet.

Sykefraværet blant de landansatte i 2011 var 3,64 %. Av dette utgjorde to langtidssykemeldinger 2,59 %, fravær ved egenmeldinger var på 0,8%. Det var ingen hendelser som medførte personskade på kontoret i 2011.

5.3 Styret
Av styrets medlemmer er 1 kvinne og 2 menn. Det jobbes for tiden med å styrke styret med ytterligere to personer. Det er et godt og positivt samarbeidsklima mellom administrasjon og styre.

5.4 Lønnspolitikk
Gjennom et totalt tilbud av arbeidsoppgaver, lønn og andre ytelser, ønsker Solvang å være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg dyktige fagfolk innen alle disipliner.

Alle ansatte i Solvang, inkludert administrerende direktør, er ansatt på fast lønn uten faste bonus- eller opsjonselementer. Lønn justeres en gang pr. år. Likeledes vurderes administrerende direktørs lønn av styret en gang pr. år. Selskapet har en pensjonsordning som dekker ca. 66 % av lønn med full opptjening basert på 30 års tjeneste og 67 års pensjonsalder for ansatte som startet i selskapet før 31.12.2010. Personer som er ansatt etter dette tidspunkt blir tilbudt innskuddspensjon. Videre har selskapet et normalt forsikringstilbud for uførhet, ulykke og død.

Styret avlønnes med et fast styrehonorar som fastsettes av generalforsamlingen hvert år. Styrets medlemmer har ikke bonus- eller opsjonsavtaler med selskapet.

5.5 Ytre miljø
Sjøverts transport av LPG og petrokjemiske gasser medfører liten fare for utslipp eller lekkasje til vann. Laste- og losseoperasjoner foregår i lukkede systemer, og strenge krav til kvalitet og sikkerhet reduserer risikoen for utslipp til et minimum.

All transport på sjø medfører utslipp til luft fra forbrenning av olje på skipenes hoved- og hjelpemaskiner. Vår politikk innenfor dette området er derfor å redusere slike utslipp så langt det er praktisk mulig. Konsernet fokuserer i første omgang på reduksjon i forbruk av bunkers og smøremidler og har gjennom aktive tiltak også i 2011 hatt en positiv utvikling på dette området.

Målinger foregår regelmessig ved hjelp av en rekke systemer. Drivstofforbruk målt mot utseilt distanse er et av de viktigste nøkkeltallene. Når det er mulig optimaliserer vi fart, det vil si den fart som gir lavest utslipp og forbruk, gitt kontraktsforpliktelsene vi har mot våre kunder. Dette systematiske arbeidet har på kort tid gitt oss gode resultater. Vår moderne flåte er også vesentlig mer miljøvennlig enn eldre skip.

Selskapet ble i 2010 sertifisert og godkjent i henholdt til miljøstandarden ISO 14001, og vil fortsette arbeidet med å etterleve standarden i fremtiden.

5.6 Sikkerhet
Rederiet har strenge krav til kvalitet og sikkerhet både om bord i skipene og for organisasjonen på land. Dette avspeiler seg blant annet i gode tall for skader (Loss Time Incident) fra 2008 – 2010, med null skader i 2011. I tillegg reflekteres dette i god forsikringsstatistikk. For å sikre denne positive utviklingen, bruker selskapet betydelige resurser på kontinuerlige programmer for kvalitets- og sikkerhetsforbedring om bord og på land. En del av dette arbeidet er at vi gjennomfører regelmessige og systematiske inspeksjoner av skipene. Det samme gjør flere av våre kunder som bl.a. inkluderer flere store oljeselskap. Totalt i 2011 var det 224 inspeksjoner på våre 16 skip. 111 ble utført av Solvang, mens våre kunder, havnestater og klasseselskaper gjennomførte i alt 113 inspeksjoner.

I farvann der situasjonen tilsier det anvender selskapet ”Best Management Practice”.


6. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE


Solvang legger vekt på å ha god eierstyring. Det er et godt forhold mellom eiere, styre og ledelse og det er et ønske og et uttalt mål fra alle tre parter om at alle vesentlige krav som koden for Eierstyring og Selskapsledelse setter, skal etterleves.

6.1 Generelt
Solvang skal forestå en drift som er forretningsmessig sunn og til fordel for eiere, ansatte, kunder og leverandører. Driften skal skje etter klare etiske retningslinjer og med fokus på vår drifts innvirkning på miljø og samfunnet for øvrig.

6.2 Virksomhet
Virksomheten er beskrevet i selskapets vedtekter til å være skipsfart, rederivirksomhet og eiendomsvirksomhet. I dag er virksomheten fullt ut konsentrert om rederivirksomhet og skipsfart.

6.3 Selskapskapital og utbytte
Shipping er en syklisk næring som krever at selskapet er tilstrekkelig kapitalisert både med hensyn til egenkapital og likviditet. Dette reflekteres i selskapets balansestruktur. Selskapet tilstreber å ha en jevn og forutsigbar utbyttepolitikk. Dette innebærer at utbyttet skal reflektere årets resultat, men det er også delt ut utbytte i år med mindre gode resultater. Aksjeutbyttet de senere år er en avveining mellom disse to hensyn. Det foreslås ikke utbytte for 2011.

6.4 Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående
Selskapet har kun en aksjeklasse med lik stemmerett for alle aksjer. Transaksjoner med nærstående foregår etter de retningslinjer som koden setter. Konsernets hovedmeglerforbindelse for kjøp og salg er Inge Steensland AS. Det gjøres også parallelle investeringer med andre selskaper innen Steensland gruppen. Alle transaksjoner skjer på markedsmessige vilkår. Styret har fått tildelt en fullmakt fra generalforsamlingen om utvidelse av aksjekapitalen med inntil 4 mill aksjer. Fullmakten gjelder for 18 måneder og er så langt ikke anvendt.

Styret har også de seneste år hatt fullmakt til kjøp av egne aksjer inntil 10 % av selskapets aksjekapital. Pr. i dag eier selskapet 319 978 egne aksjer, 1,3 % av aksjekapitalen.

6.5 Fri omsettelighet
Det er fri omsetning av aksjen og det kreves ikke styregodkjenning av aksjeerverv.

6.6 Generalforsamling
Generalforsamling innkalles og avholdes i henhold til selskapets vedtekter. Revisor og styreledermøter på generalforsamling. Det gis gode tidsrammer for gjennomføring av generalforsamling, samt for diskusjon.

6.7 Valgkomité
Mer enn 70 % av aksjekapitalen er representert i selskapets styre. Det anses derfor ikke nødvendig å opprette en egen valgkomité.

6.8 Styre, sammensetning og uavhengighet
Styret har en viktig rolle som bindeledd og kontrollfunksjon mellom aksjonærer og selskapets ledelse. Styrets medlemmer velges for 1 år av gangen. Generalforsamlingen velger også styrets leder.

Enkelte av styrets medlemmer er aksjonærer i selskapet. Dette er aksjer som er anskaffet til markedspris. Styret avlønnes gjennom et fast styrehonorar.

Styrets sammensetning gjenspeiler eierstrukturen og behovet for en bredt sammensatt kompetanse innen shipping, finans, juss og HMS. Ingen av styrets medlemmer er eller har vært ansatt i selskapet.

6.9 Styrets arbeid
Styrets arbeid og møteplan fastlegges en gang i året for den neste 12 måneders perioden. Møtene innholder regelmessig rapportering og diskusjon på alle vesentlige områder inkludert sikkerhet, kvalitet, teknisk drift og økonomi. Minst en gang pr. år deltar selskapets revisor i styremøtet der det bl.a. gis tilbakemelding på selskapets intern kontroll.

6.10 Risikostyring og Internkontroll
Viktige elementer i selskapets risikostyring og internkontroll, er en åpen og systematisk dialog mellom styret og administrasjonen. En detaljert gjennomgang av selskapets finansielle og operasjonelle posisjon blir gjort av styret før fremlegging av alle kvartalsrapporter. I tillegg mottar styret månedlige rapporter som omhandler hovedtall for resultat og balanse.

Det er generelt sett en god dialog mellom styret og administrasjon. Ingen endringer i forretningsplan eller betydelige investeringer blir gjennomført uten en forutgående diskusjon og godkjenning i styret.

6.11 Godtgjørelse til styret
Prinsippene for avlønning av styret og ledelse har ligget fast i lang tid. Ingen av styrets medlemmer har tilleggsoppgaver for selskapet. Styret er ikke tildelt opsjoner i selskapet.

6.12 Godtgjørelse til ledende ansatte
Selskapets ledende ansatte er ansatt på fast lønn. Det er ikke knyttet opsjoner eller faste bonuser til lønnsavtalen.
Det er redegjort for godtgjørelse til styret og ledende ansatte i note 9 i årsregnskapet for konsernet og note 8 i årsregnskapet for Solvang ASA.
Selskapet har i flere år hatt et program for salg av aksjer til ansatte, sist gjennomført i 2011. Hver ansatt har kunnet kjøpe aksjer til en verdi inntil NOK 30.000 med 20 % rabatt.

6.13 Informasjon og Kommunikasjon
Selskapet legger stor vekt på at alle aksjonærer og markedet generelt mottar korrekt og utfyllende informasjon samtidig og til riktig tid. Rapportene blir offentliggjort og utsendt relativt kort tid etter kvartals- og årsslutt. Selskapet vil fra 2011 kun offentliggjøre årsrapporten og kvartalsrapporter via internett.

6.14 Selskapsovertagelse
Som nevnt under pkt. 6.5 er det fri omsettelighet av selskapets aksjer. Ved et eventuelt bud på selskapet, vil styret tilstrebe at alle selskapets aksjonærer får korrekt og tidsriktig informasjon samt tilstrekkelig tid til å vurdere tilbudet. Hvis situasjonen tilsier det, vil styret søke en uavhengig verdivurdering for å evaluere verdien i et fremlagt tilbud.

6.15 Revisor
Revisor legger årlig frem plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet og rapporterer resultatet av gjennomført revisjon. Styret innkaller revisor til styremøter der vesentlige regnskapsmessige forhold skal behandles. Normalt skjer dette 1-2 ganger pr. år. Informasjon om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og annet arbeid blir presentert i selskapets årsrapport samt fremlagt for godkjenning på generalforsamling.

Det avholdes ett møte per år mellom revisor og styret uten at administrasjonen er til stede.


7. FREMTIDSUTSIKTER


2011 var et godt år for Ethylenflåten, hvor oppgangen i Ethylenmarkedet fra 4.kvartal 2010 forstsatte gjennom hele 2011. Det forventes et fortsatt tilfredsstillende Ethylenmarked i 2012, men noe usikkerhet er knyttet til forventet flåtevekst.

For de fullkjølte skipene var markedet ikke tilfredsstillende totalt sett, mens andre halvdel av 2011 var vesentlig bedre en første halvdel. 2012 er forventet å være i videre positiv utvikling, og inntjening totalt sett er forventet å være høyere enn i 2011.
 


8. DISPONERING AV MORSELSKAPETS RESULTAT


Solvang ASA fikk et resultat på KNOK -22 094

Styret foreslår følgende disponering:
Overført fra fond for vurderingsforskjeller:    KNOK    1
Overført fra annen egenkapital:                   KNOK    22 093

Morselskapets bokførte egenkapital utgjorde ved årets utgang KNOK 579 181 (KNOK 600 420).


9. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN


Ett VLGC skip, 84.000 cbm, er kontrahert fra Hyundai Heavy Industries i mars 2012. Konsernet vil eie minimum 20%. Utover dette har det ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for balanse og resultat etter regnskapsårets slutt.


10. AVSLUTNING


Styret og ledelse ønsker å takke alle ansatte, både på sjø og land, for meget god innsats i en periode der shippingmarkedet for deler av flåten fremdeles er for svakt, mens forventningene til kvalitet og sikkerhet er og vil forbli uendret. Likeledes vil vi takke våre kunder og leverandører for god støtte og et godt samarbeid i 2011 og ser frem til et like godt samarbeid i 2012.
Sign_styret_NO_2011