Markedsanalyse


Fraktmarkedet styrket seg i alle Solvangs segmenter i 2011. De fullkjølte skipene dro fordel av sterk vekst i sjøverts handel av LPG og ammoniakk, som koblet med beskjeden flåtevekst, løftet fraktratene. Etyleneskipene dro fordel av sterk økning i etyleneksporten fra Midtøsten som løftet fraktratene tross en sterk flåtevekst i segmentet.

Markedene har vært svakere i de første tre månedene av 2012, spesielt i VLGC-segmentet mens nedgangen har vært mindre i LGC- og ethylenratene. Tross en svakere start på året så er sentimentet for 2012 positivt ettersom forventet flåtevekst fremstår som håndterbar. Sjøvertse handel av LPG og ammoniakk er forventet å vokse ytterligere, dog til en noe lavere takt enn i 2011. Transporten av petrokjemiske gasser vil sannsynligvis se en nedgang grunnet handelssanksjoner på Iran, selv om økt volum i andre lasteområder og for de andre petrokjemiske gassene kan kompensere for hele eller deler av dette fallet.


VLGC


VLGC-ratene styrket seg betraktelig i annen halvdel av året, fremdrevet av økte eksportvolumer fra Midtøsten. Denne eksporten utgjør omtrent 80 prosent av beskjeftigelsen for de 130 VLGC skipene som ikke er beskjeftiget som lagerskip. I mai økte Saudi Arabia sin råoljeproduksjon for å kompensere for bortfall av produksjon i andre OPEC-land, noe som økte tilgjengeligheten av LPG for eksport. Oppstart av ytterligere LNG-produksjon i Qatar og ferdigstillelsen av tre LPG-eksportprosjekter i De Forente Arabiske Emirater ga en sterk økning i LPG-volumene i 2011. Med begrenset flåtevekst gjennom året, lå forholdene godt til rette og inntjeningen i spotmarkedet lå over USD 1 million fra juli gjennom november. Året sluttet svakere, bl.a. pga oppstart av nedstrømsanlegg i Saudi Arabia og produksjonsproblemer og vedlikeholdsstanser i Qatar og Emiratene. Sentimentet for 2012 er likevel lovende da netto flåtevekst vil være begrenset og produksjonen igjen sannsynligvis vil øke etterhvert som produksjonen kommer tilbake til kapasitet.


LGC


Spot ratene i LGC-segmentet fulgte VLGC-markedet opp og styrket seg gjennom annen halvdel av året. Etter resirkulering av Clipper Posh, teller dette segmentet 20 skip. Beskjeftigelsen fordeler seg på ca 70% i LPG og 30% i ammoniakk. Det er først og fremst i LPG at etterspørselen styrket seg i 2011, men det har også vært økt interesse for moderne tonnasje i ammoniakk.


Ethylen/Semiref


Ethylen-ratene styrket seg i to perioder i 2011; først tidlig i året drevet av et aktivt marked for Midtøsten-eksport, dernest som følge av en økning i importen av butadiene og crude C4 til USA og Mexicogulfen. Markedet absorberte leveringen av fem 8000kbm+ etylenskip og 10 handysize semikjølte skip fra verftene. Ordreboken i dag teller 25 enheter for denne skipsstørrelsen mot 145 eksisterende etylen- og fullkjølte skip over 8000 kubikk. Av disse er 16 enheter allerede 25 år eller eldre. Netto flåtevekst forventes håndterbar for 2012, tross et blandet etterspørselsbilde. Volumene ut av Midtøsten forventes redusert som følge av handelssanksjonene mot Iran som trer i full kraft 1 juni 2012. Noe av frafallet forventes kompensert av produksjonsøkninger andre steder, og for shippingmarkedet kan også en forventet økning i andre handelsruter, spesielt import av butadiene og crude C4 til USA og Mexico, kompensere helt eller delvis for dette.
 

VLGC spotrater

Rater3

LGC spotrater

Rater2

Ethylen/Semiref spotrater

Rater1

VLGC-flåtens aldersfordeling

VLGC_alder

LGC-flåtens alder

LGC_alder

Ethylene/Semi-ref flåtens alder

SR%20alder