Samsvarserklæring


STYRE OG ADMINISTRERENDE DIREKTØRS SAMSVARSERKLÆRING


Vi bekrefter at årsregnskapet for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi bekrefter også at opplysninger i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet står overfor.
 
Sign_styret_NO_2011